Каталог статей

Головна » Статті » Документаційне забезпечення навчання

Закон України про професійно-технічну освіту
Розділ V
 ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
Стаття 30. Загальні положення
Зміст професійно-технічної освіти зумовлюється суспільними вимогами до рівня кваліфікації робітничих кадрів і визначається державними стандартами професійно-технічної освіти з кожної професії для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, зазначених у державному переліку професій.
Стаття 31. Державний перелік професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах
Державний перелік професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах є нормативно-правовим актом про організацію професійно-технічної освіти, який визначає:
код, назву професії та напрями спеціалізації;
вимоги щодо освітнього рівня вступника до професійно-технічного навчального закладу;
планований рівень професійної кваліфікації випускника;
термін навчання;
обмеження з професії за статтю;
обмеження з професії за віком вступника до професійно-технічного навчального закладу;
обмеження з професії за медичними показниками професійної придатності учня, слухача.
Державний перелік професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах розробляється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти і затверджується Кабінетом Міністрів України.
Стаття 32. Державні стандарти професійно-технічної освіти
Державний стандарт професійно-технічної освіти - це сукупність державних вимог до змісту професійно-технічної освіти, рівня кваліфікації випускника професійно-технічного навчального закладу, основних обов'язкових засобів навчання та освітнього рівня вступників.
Державні стандарти професійно-технічної освіти включають:
освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника;
(абзац другий частини другої статті 32 у редакції
Закону України від 11.09.2003 р. N 1158-IV)
типові навчальні плани підготовки кваліфікованих робітників;
типові навчальні програми з навчальних предметів, передбачених навчальними планами, та з професійно-практичної підготовки;
(абзац четвертий частини другої статті 32 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 11.09.2003 р. N 1158-IV)
перелік основних обов'язкових засобів навчання;
систему контролю знань, умінь і навичок учнів, слухачів та критерії їх кваліфікаційної атестації.
Державний стандартпрофесійно-технічної освіти розробляється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти і затверджуються Кабінетом Міністрів України.
(частина третя статті 32 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 11.09.2003 р. N 1158-IV)
Державні стандарти з конкретних професій розробляються і затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики.
(статтю 32 доповнено частиною четвертою згідно із
Законом України від 11.09.2003 р. N 1158-IV)
Стаття 33. Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу
(назва статті 33 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 11.09.2003 р. N 1158-IV)
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу - це сукупність вимог, що визначають його професійні знання, уміння та навички, що розробляється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти на основі освітньо-кваліфікаційних характеристик професій.
(стаття 33 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 11.09.2003 р. N 1158-IV)
Стаття 34. Навчальний план, навчальна програма
Навчальний план підготовки кваліфікованого робітника - це документ, що визначає освітній рівень вступника, цілі навчання, перелік обов'язкових навчальних предметів, механізм міжпредметних зв'язків, форми, періодичність, терміни контролю знань, умінь і навичок учнів, слухачів, їх кваліфікаційної атестації, вимоги до основних обов'язкових засобів навчання та планований рівень кваліфікації випускника.
Навчальна програма з навчального предмета - документ, що визначає зміст знань і умінь.
Навчальна програма з професійно-практичної підготовки - це документ, що визначає зміст професійних знань, умінь, навичок та способи і методи їх формування.
(частина третя статті 34 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 11.09.2003 р. N 1158-IV)
Навчальний план та навчальні програми розробляються на основі освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника або кваліфікаційних характеристик професій.
(частина четверта статті 34 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 11.09.2003 р. N 1158-IV)
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти розробляє і затверджує типові навчальні плани і типові навчальні програми, які визначають загальнодержавний компонент змісту професійно-технічної освіти і є обов'язковими для використання в професійно-технічних навчальних закладах незалежно від форм власності та підпорядкування.
(частина п'ята статті 34 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 11.09.2003 р. N 1158-IV)
Професійно-технічні навчальні заклади на основі типових навчальних планів і типових навчальних програм розробляють робочі навчальні плани і робочі навчальні програми, в яких відображаються зміни у відповідній галузі виробництва чи сфері послуг, і погоджують їх із замовниками робітничих кадрів та затверджують у порядку, визначеному спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти.
(частина шоста статті 34 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 11.09.2003 р. N 1158-IV)
Стаття 35. Оновлення змісту професійно-технічної освіти
Зміст професійно-технічної освіти систематично оновлюється відповідно до змін у науці, техніці, технологіях виробництва чи сфері послуг, організації праці тощо шляхом періодичної розробки нових типових навчальних планів і типових навчальних програм, а також внесення відповідних змін до робочих навчальних планів і робочих навчальних програм.
Періодичність оновлення типових навчальних планів і типових навчальних програм здійснюється не рідше ніж раз на 5 років.
Контроль за оновленням змісту професійно-технічної освіти здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти.
Розділ VI
СУБ'ЄКТИ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
Стаття 36. Учень, слухач професійно-технічного навчального закладу
Учень, слухач професійно-технічного навчального закладу є суб'єктом професійно-технічної освіти.
Учень професійно-технічного навчального закладу - це випускник основної або старшої загальноосвітньої школи, зарахований до професійно-технічного навчального закладу на навчання за програмами професійно-технічної освіти. Учню професійно-технічного навчального закладу видається учнівський квиток.
Слухач професійно-технічного навчального закладу - це особа, зарахована до цього закладу на навчання за програмами курсової підготовки, перепідготовки чи підвищення кваліфікації.
Стаття 37. Права учня, слухача професійно-технічного навчального закладу
Учень, слухач професійно-технічного навчального закладу, крім прав, передбачених Законом України "Про освіту", мають право на:
належні умови навчання за обраною професією;
матеріальне забезпечення в період навчання на умовах і в порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України;
навчання професії за індивідуальною програмою;
безоплатне користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базами навчального закладу;
матеріальну допомогу;
оплату праці під час виробничого навчання і практики згідно з законодавством;
безоплатні медичне обслуговування, користування засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров'я;
щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року та після його закінчення;
безоплатне оволодіння іншою професією у разі хвороби, яка не дає змоги продовжити навчання за обраною професією;
пільговий проїзд у транспорті в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
(статтю 37 доповнено абзацом одинадцятим згідно із
 Законом України від 11.09.2003 р. N 1158-IV)
Стаття 38. Гарантії соціального захисту учня, слухача та випускника професійно-технічного навчального закладу
Час навчання у професійно-технічному навчальному закладі зараховується до трудового стажу учня, слухача, у тому числі в безперервний і в стаж роботи за спеціальністю, що дає право на пільги, встановлені для відповідної категорії працівників, якщо перерва між днем закінчення навчання і днем зарахування на роботу за набутою професією не перевищує трьох місяців.
Випускникам професійно-технічних навчальних закладів денної форми навчання, які навчалися 10 і більше місяців, надається оплачувана відпустка підприємством, установою, організацією протягом перших трьох місяців роботи в ньому. Тривалість щорічної основної відпустки випускників віком до 18 років становить тридцять один календарний день, випускників віком понад 18 років - відповідно до встановленої на підприємстві для робітників відповідної професії, спеціальності, посади.
Випускникам, які навчалися за денною формою навчання менш ніж 10 місяців, час навчання зараховується до трудового стажу, що дає право на щорічну основну відпустку.
Випускникам професійно-технічного навчального закладу, які навчались за державним замовленням, держава гарантує надання першого робочого місця відповідно до одержаної професії згідно з законодавством.
Інші питання соціального захисту учня, слухача професійно-технічного навчального закладу регулюються законодавством.
Стаття 39. Обов'язки і відповідальність учня, слухача професійно-технічного навчального закладу
Учень, слухач професійно-технічного навчального закладу, крім обов'язків, передбачених Законом України "Про освіту", зобов'язані:
виконувати вимоги навчальних програм і системи контролю знань, умінь і навичок;
відвідувати заняття, в тому числі й за індивідуальним графіком;
виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно-правових актів, які регулюють працю працівників відповідних підприємств, установ, організацій;
дотримувати правил охорони праці та техніки безпеки під час практичного навчання і виробничої практики;
бережно ставитись до обладнання, засобів навчання та інвентаря, що використовуються в навчально-виробничому і навчально-виховному процесі.
Збитки, навмисно заподіяні учнями, слухачами навчальному закладу, підприємству, установі, організації, відшкодовуються ними особисто або за рахунок їх батьків (опікунів) відповідно до законодавства.
За невиконання обов'язків і систематичне порушення статуту професійно-технічного навчального закладу, правил внутрішнього розпорядку професійно-технічного навчального закладу, незадовільну успішність до учня, слухача застосовуються такі заходи впливу, як попередження, догана, відрахування з навчального закладу.
Порядок накладання дисциплінарного стягнення, відрахування з професійно-технічного навчального закладу встановлюється його статутом та правилами внутрішнього розпорядку.
З професійно-технічного навчального закладу учень, слухач може бути відрахований за:
власним бажанням;
станом здоров'я;
(частину п'яту статті 39 доповнено новим абзацом третім згідно із Законом України від 11.09.2003 р. N 1158-IV)
переведенням, за його згодою, в інший навчальний заклад;
(частину п'яту статті 39 доповнено новим абзацом четвертим згідно із
Законом України від 11.09.2003 р. N 1158-IV,
 у зв'язку з цим абзаци третій - шостий вважати
 відповідно абзацами п'ятим - восьмим)
незадовільні успішність, поведінку;
невиконання вимог навчального плану та навчальних програм;
вироком суду, який набрав законної сили;
грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку професійно-технічного навчального закладу.
Учень, слухач при відрахуванні з професійно-технічного навчального закладу може бути атестований за досягнутим рівнем кваліфікації.
Стаття 40. Заохочення учня, слухача професійно-технічного навчального закладу
За досягнення високих результатів у навчанні та оволодінні професією, спеціальністю, за активну участь у виробничій діяльності та за інші досягнення застосовуються різні форми морального та матеріального заохочення учнів, слухачів, передбачені статутом професійно-технічного навчального закладу.
Для матеріального заохочення учнів, слухачів у професійно-технічних навчальних закладах створюються фонди матеріального заохочення, які формуються за рахунок коштів бюджету, доходів від виробничої діяльності та залучення коштів підприємств, установ, організацій, громадян. Положення про фонд матеріального заохочення затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти або засновником професійно-технічного навчального закладу.

Категорія: Документаційне забезпечення навчання | Додав: КПЛТ (13.02.2012)
Переглядів: 468 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: