Каталог статей

Головна » Статті » Документаційне забезпечення навчання

Закон України про професійно-технічну освіту
Розділ II
УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
Стаття 6. Органи державного управління професійно-технічною освітою
До державних органів управління професійно-технічною освітою належать:
спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти;
міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані професійно-технічні навчальні заклади;
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації та створені ними органи управління професійно-технічною освітою;
міжгалузева рада з професійно-технічної освіти.
Стаття 7. Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти
До повноважень спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти належать:
організація здійснення державної політики в галузі професійно-технічної освіти;
визначення перспектив та напрямів розвитку професійно-технічної освіти;
розробка проектів законів, державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, визначення державних стандартів професійно-технічної освіти, типових навчальних планів і типових навчальних програм та інших нормативно-правових актів щодо функціонування та розвитку професійно-технічної освіти;
створення, реорганізація, ліквідація державних професійно-технічних навчальних закладів;
ліцензування та атестація професійно-технічних навчальних закладів на право здійснення освітньої діяльності, ліцензування підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності та підпорядкування на право здійснення професійно-технічного навчання на виробництві;
(абзац шостий частини першої статті 7 у редакції
Закону України від 11.09.2003 р. N 1158-IV)
визначення на основі державного замовлення та потреб ринку праці обсягів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації у професійно-технічних навчальних закладах кваліфікованих робітників;
здійснення державного інспектування професійно-технічних навчальних закладів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та підпорядкування щодо рівня професійно-технічної освіти;
організація та здійснення контролю за дотриманням законів та інших нормативно-правових актів щодо соціального захисту працівників, учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів;
управління державним майном, що перебуває у користуванні підпорядкованих йому професійно-технічних навчальних закладів у порядку, встановленому законодавством;
організація інформаційного забезпечення та статистичного обліку в галузі професійно-технічної освіти;
організація науково-методичного забезпечення професійно-технічної освіти, впровадження у навчально-виробничий процес досягнень науки, техніки, нових технологій, передового досвіду та інноваційних педагогічних технологій;
(абзац дванадцятий частини першої статті 7 у редакції
 Закону України від 11.09.2003 р. N 1158-IV)
визначення нормативів та здійснення матеріально-технічного, фінансового забезпечення підпорядкованих йому професійно-технічних навчальних закладів;
розробка типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів незалежно від форм власності та підпорядкування;
формування стратегічних напрямів розвитку професійно-технічної освіти, забезпечення взаємодії з іншими галузями освіти;
(частину першу статті 7 доповнено абзацом п'ятнадцятим
 згідно із  Законом України від 11.09.2003 р. N 1158-IV)
забезпечення контролю за дотриманням вимог щодо якості професійно-технічної освіти.
(частину першу статті 7 доповнено абзацом шістнадцятим
 згідно із  Законом України від 11.09.2003 р. N 1158-IV)
Акти спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти, прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими для міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані професійно-технічні навчальні заклади, Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій та створених ними органів управління професійно-технічною освітою, установ професійно-технічної освіти, професійно-технічних навчальних закладів, а також для підприємств, організацій, що забезпечують або здійснюють функції підготовки кваліфікованих робітників, незалежно від форм власності та підпорядкування.
Інші повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти визначаються положенням про нього, що затверджується у встановленому порядку.
Стаття 8. Повноваження міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані професійно-технічні навчальні заклади
До повноважень міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані професійно-технічні навчальні заклади, належать:
організація здійснення державної політики в галузі професійно-технічної освіти у підпорядкованих професійно-технічних навчальних закладах;
визначення перспектив та напрямів розвитку підпорядкованих професійно-технічних навчальних закладів;
створення, реорганізація, ліквідація підпорядкованих професійно-технічних навчальних закладів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
визначення обсягів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників у підпорядкованих професійно-технічних навчальних закладах;
організація та здійснення контролю за дотриманням законів та інших нормативно-правових актів щодо соціального захисту працівників, учнів, слухачів у підпорядкованих професійно-технічних навчальних закладах;
розпорядження державним майном, що перебуває у користуванні підпорядкованих професійно-технічних навчальних закладів;
організація інформаційного забезпечення та статистичного обліку, науково-методичного забезпечення, впровадження у навчально-виробничий процес досягнень науки, техніки, нових технологій, передового досвіду та інноваційних педагогічних технологій у підпорядкованих професійно-технічних навчальних закладах;
(абзац восьмий частини першої статті 8 у редакції
 Закону України від 11.09.2003 р. N 1158-IV)
здійснення матеріально-технічного, фінансового забезпечення підпорядкованих професійно-технічних навчальних закладів, організація роботи з професійної орієнтації, професійних консультацій, професійного добору.
Інші повноваження міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані професійно-технічні навчальні заклади, визначаються положеннями про них, що затверджуються у встановленому порядку.
Стаття 9. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у галузі управління професійно-технічною освітою
До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у галузі управління професійно-технічною освітою належать:
створення відповідно республіканського, обласних, Київського та Севастопольського міських органів управління професійно-технічною освітою, міжгалузевих рад з професійно-технічної освіти;
(абзац другий частини першої статті 9 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 11.09.2003 р. N 1158-IV)
організація здійснення державної політики в галузі професійно-технічної освіти, забезпечення виконання навчальними закладами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування законів та інших нормативно-правових актів щодо професійно-технічної освіти на відповідній території;
здійснення контролю за дотриманням вимог державних стандартів професійно-технічної освіти професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами, організаціями та громадянами, що мають державну ліцензію на здійснення такої діяльності;
загальне управління навчально-виробничою, навчально-виховною, навчально-методичною, фінансово-економічною, господарською діяльністю державних професійно-технічних навчальних закладів, консультування, подання методичної допомоги навчальним закладам інших форм власності та підпорядкування;
проведення ліцензійної та атестаційної експертизи професійно-технічних навчальних закладів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, що провадять діяльність у галузі професійно-технічної освіти;
визначення за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти обсягів підготовки кваліфікованих робітників відповідно до потреб ринку праці, сприяння працевлаштуванню випускників професійно-технічних навчальних закладів;
(абзац сьомий частини першої статті 9 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 11.09.2003 р. N 1158-IV)
організація навчально-методичного забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників, інформаційного забезпечення та статистичного обліку в професійно-технічних навчальних закладах;
організація роботи з професійної орієнтації, професійних консультацій, професійного добору;
організація та здійснення контролю за дотриманням законів та інших нормативно-правових актів щодо соціального захисту працівників, учнів, слухачів системи професійно-технічної освіти на відповідній території;
інші повноваження, що можуть бути делеговані спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти.
Положення про республіканський Автономної Республіки Крим, обласні, Київський та Севастопольський міські органи управління професійно-технічною освітою затверджується Кабінетом Міністрів України.
Стаття 10. Міжгалузева рада з професійно-технічної освіти
Міжгалузева рада з професійно-технічної освіти є координаційним органом з питань визначення та впровадження державної політики в галузі професійно-технічної освіти.
Склад міжгалузевої ради з професійно-технічної освіти та її повноваження визначаються Кабінетом Міністрів України. На регіональному рівні міжгалузеву раду з професійно-технічної освіти очолює заступник Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим та заступники обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
(частина друга статті 10 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 11.09.2003 р. N 1158-IV)
Стаття 11. Нормативно-правові акти в галузі професійно-технічної освіти
Нормативно-правові акти в галузі професійно-технічної освіти розробляються для забезпечення реалізації державної політики у цій галузі.
(стаття 11 у редакції Закону
 України від 11.09.2003 р. N 1158-IV)
Стаття 12. Форми професійно-технічної освіти
Професійно-технічна освіта здійснюється у професійно-технічних навчальних закладах за денною, вечірньою (змінною), очно-заочною, дистанційною, екстернатною формами навчання, з відривом і без відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними планами.
(стаття 12 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 11.09.2003 р. N 1158-IV)
Стаття 13. Ступеневість професійно-технічної освіти
Ступеневість професійно-технічної освіти громадян визначається у професійно-технічних навчальних закладах відповідними рівнями кваліфікації і складністю професій та освітньо-кваліфікаційним рівнем.
(частина перша статті 13 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 11.09.2003 р. N 1158-IV)
Кожний ступінь навчання у професійно-технічному навчальному закладі має теоретичну і практичну завершеність і підтверджується присвоєнням випускникам (учням) освітньо-кваліфікаційних рівнів "кваліфікований робітник", "молодший спеціаліст" згідно з набутими професійними знаннями, уміннями і навичками.
(частина друга статті 13 у редакції
Закону України від 11.09.2003 р. N 1158-IV)
Положення про ступеневу професійно-технічну освіту затверджується Кабінетом Міністрів України.
Стаття 14. Прийом громадян до професійно-технічних навчальних закладів
Прийом громадян до професійно-технічних навчальних закладів здійснюється в порядку, встановленому навчальним закладом на підставі типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів, що затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти.
Стаття 15. Освітньо-кваліфікаційні рівні професійно-технічної освіти
Випускнику професійно-технічного навчального закладу, який успішно пройшов кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень "кваліфікований робітник" з набутої професії відповідного розряду (категорії).
(частина перша статті 15 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 11.09.2003 р. N 1158-IV)
Випускнику, який закінчив відповідний курс навчання в акредитованому вищому професійному училищі, центрі професійно-технічної освіти певного рівня акредитації, може присвоюватись освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст".
(частина друга статті 15 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 11.09.2003 р. N 1158-IV)
Стаття 16. Документи про професійно-технічну освіту
Випускнику професійно-технічного навчального закладу, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень "кваліфікований робітник", видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.
(частина перша статті 16 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 11.09.2003 р. N 1158-IV)
Випускнику професійно-технічного навчального закладу, який здобув повну загальну середню освіту, видається відповідний документ про середню освіту встановленого зразка.
Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, видається свідоцтво про присвоєння або підвищення робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.
Випускнику вищого професійного училища та центру професійно-технічної освіти, якому присвоєно кваліфікацію "молодший спеціаліст", видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.
(частина четверта статті 16 у редакції
 Закону України від 11.09.2003 р. N 1158-IV)
Виготовлення документів про освіту, зазначених у цій статті, здійснюється за рахунок видатків Державного бюджету України на освіту.
(статтю 16 доповнено частиною п'ятою згідно із
 Законом України від 13.05.99 р. N 652-XIV)
(установлено, що у 2003 році положення і норми, передбачені частиною п'ятою статті 16 цього Закону, реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2003 рік згідно із Законом України від 26.12.2002 р. N 380-IV)
(установлено, що у 2004 році положення і норми, передбачені частиною п'ятою статті 16 цього Закону, реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2004 рік згідно із Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV)

Категорія: Документаційне забезпечення навчання | Додав: КПЛТ (13.02.2012)
Переглядів: 479 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: