Каталог статей

Головна » Статті » Документаційне забезпечення навчання

Закон України про професійно-технічну освіту
Розділ III
 ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ
Стаття 17. Визначення професійно-технічного навчального закладу
Професійно-технічний навчальний заклад - це заклад освіти, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров'я.
Стаття 18. Типи професійно-технічних навчальних закладів
До професійно-технічних навчальних закладів належать:
професійно-технічне училище відповідного профілю;
професійне училище соціальної реабілітації;
вище професійне училище;
професійний ліцей;
професійний ліцей відповідного профілю;
професійно-художнє училище;
художнє професійно-технічне училище;
вище художнє професійно-технічне училище;
училище-агрофірма;
вище училище-агрофірма;
училище-завод;
центр професійно-технічної освіти;
центр професійної освіти;
навчально-виробничий центр;
центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів;
навчально-курсовий комбінат;
навчальний центр;
інші типи навчальних закладів, що надають професійно-технічну освіту або здійснюють професійно-технічне навчання.
(стаття 18 у редакції Закону
України від 11.09.2003 р. N 1158-IV)
Стаття 19. Умови та порядок створення професійно-технічного навчального закладу
Професійно-технічний навчальний заклад створюється відповідно до соціально-економічних потреб держави чи окремого регіону за наявності необхідної матеріально-технічної і навчально-методичної бази, відповідних педагогічних працівників.
Потреба у професійно-технічних навчальних закладах визначається Кабінетом Міністрів України, а їх мережа - спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти за пропозиціями міністерств та інших центральних і місцевих органів виконавчої влади.
Порядок створення, реорганізації та ліквідації професійно-технічних навчальних закладів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Професійно-технічні навчальні заклади незалежно від форм власності та підпорядкування розпочинають діяльність, пов'язану з підготовкою кваліфікованих робітників та наданням інших освітніх послуг, після отримання ліцензії. Ліцензія видається у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Стаття 20. Засновники професійно-технічних навчальних закладів
Засновниками професійно-технічних навчальних закладів можуть бути:
центральні та місцеві органи виконавчої влади;
підприємства, установи, організації та їх об'єднання незалежно від форм власності та підпорядкування;
громадяни України.
Професійно-технічні навчальні заклади можуть бути засновані спільно з іноземними фірмами, установами, організаціями та іноземцями, якщо це не суперечить законодавству.
Стаття 21. Статус професійно-технічного навчального закладу
Професійно-технічний навчальний заклад, що має статус юридичної особи, діє на підставі статуту, може мати філії, відділення, навчально-виробничі, навчально-комерційні, видавничо-поліграфічні, соціально-культурні, спортивно-оздоровчі та інші підрозділи.
Статут професійно-технічного навчального закладу розробляється навчальним закладом, його засновником і затверджується:
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти стосовно підпорядкованих йому професійно-технічних навчальних закладів, заснованих на державній власності;
міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані професійно-технічні навчальні заклади, засновані на державній власності, за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти;
місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування стосовно професійно-технічних навчальних закладів, заснованих на інших (крім державної) формах власності, за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти.
Професійно-технічні навчальні заклади можуть утворювати в установленому порядку разом з вищими навчальними закладами, підприємствами, установами, організаціями навчально-виробничі комплекси, входити до асоціацій та інших об'єднань юридичних осіб.
Стаття 22. Основні повноваження та напрями діяльності професійно-технічного навчального закладу
До основних повноважень та напрямів діяльності професійно-технічного навчального закладу належать:
організація навчально-виховного процесу, вибір форм та методів навчання;
навчально-виробнича, навчально-виховна, навчально-методична, фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність;
розробка робочих навчальних планів з професій та робочих навчальних програм з навчальних предметів на основі типових навчальних планів і типових навчальних програм, визначення регіонального компоненту змісту професійно-технічної освіти, які затверджуються в установленому порядку;
розробка правил прийому учнів до навчального закладу на основі типових правил прийому;
формування разом з органами управління професійно-технічною освітою планів прийому учнів, слухачів з урахуванням державного замовлення, потреб ринку праці та потреб громадян у професійно-технічній освіті і замовлень підприємств, установ, організацій;
організація харчування, матеріальне забезпечення та побутове обслуговування учнів;
атестація педагогічних працівників;
організація стажування педагогічних працівників на підприємствах, в установах, організаціях;
здійснення професійного навчання незайнятого населення;
організація виробничого навчання учнів, слухачів на підприємствах, в установах та організаціях;
забезпечення заходів з охорони праці учнів, слухачів, працівників;
матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу;
визначення структури і штатного розпису з урахуванням встановленого фонду заробітної плати;
забезпечення якості професійного навчання та виховання учнів.
Стаття 23. Органи громадського самоврядування професійно-технічного навчального закладу
Вищим колегіальним органом громадського самоврядування професійно-технічного навчального закладу є загальні збори (конференція) колективу навчального закладу, які вирішують у межах своїх повноважень питання навчально-виробничої, навчально-виховної, навчально-методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу, визначення та рекомендації щодо кандидатур на посаду директора професійно-технічного навчального закладу.
Рішення загальних зборів (конференції) колективу навчального закладу мають дорадчий характер.
У професійно-технічних навчальних закладах можуть утворюватися й інші органи громадського самоврядування.
(статтю 23 доповнено частиною третьою згідно із
 Законом України від 11.09.2003 р. N 1158-IV)
Стаття 24. Керівник професійно-технічного навчального закладу
Керівництво діяльністю державного професійно-технічного навчального закладу здійснює директор, якого призначає спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані професійно-технічні навчальні заклади.
Директор державного професійно-технічного навчального закладу призначається на посаду за результатами конкурсу шляхом укладення з ним трудового договору (контракту) спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані професійно-технічні навчальні заклади. Порядок призначення директора на посаду та звільнення з неї здійснюється відповідно з законодавством.
Керівник професійно-технічного навчального закладу іншої форми власності призначається засновником.
Директор державного професійно-технічного навчального закладу:
організовує навчально-виробничий, навчально-виховний процес, забезпечує створення необхідних умов для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників;
діє від імені навчального закладу;
у встановленому порядку персонально відповідає за результати діяльності навчального закладу;
приймає на посади та звільняє з посад працівників закладу, затверджує відповідно до кваліфікаційних характеристик їхні посадові обов'язки, формує педагогічний колектив;
створює необхідні умови для творчості педагогічних працівників, учнів і слухачів, для використання і впровадження ними прогресивних форм і методів навчання, розвитку інноваційної діяльності, проведення педагогічних експериментів;
видає у межах своєї компетенції накази і розпорядження, заохочує працівників, учнів і слухачів та застосовує передбачені законодавством стягнення;
затверджує в межах наявного фонду заробітної плати штатний розпис і чисельність працівників навчального закладу;
встановлює премії і доплати до посадових окладів і ставок заробітної плати працівників навчального закладу за конкретні результати праці;
забезпечує безпечні і нешкідливі умови навчання, праці і виховання;
разом із замовниками робітничих кадрів забезпечує учнів під час виробничого навчання та виробничої практики на виробництві спеціальним одягом та засобами індивідуального захисту.
(частину четверту статті 24 доповнено абзацом одинадцятим згідно із
 Законом України від 11.09.2003 р. N 1158-IV)
Органи управління професійно-технічною освітою можуть делегувати директору державного професійно-технічного навчального закладу інші повноваження.
Директор державного професійно-технічного навчального закладу щорічно звітує перед загальними зборами (конференцією) колективу навчального закладу.
Порядок керівництва професійно-технічним навчальним закладом іншої форми власності визначає засновник.

Категорія: Документаційне забезпечення навчання | Додав: КПЛТ (13.02.2012)
Переглядів: 434 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: